CLOUDBIKE: ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Art 1: Definities

Cloudbike: De onderneming Cloudbike BVBA die een deelfietsplatform aanbiedt aan het publiek onder de naam Cloudbike, met maatschappelijke zetel in de De Moystraat 16, 2018 Antwerpen, België.

Verhuurder: Cloudbike.

Huurder: De persoon die zich heeft geregistreerd via de Cloudbike Applicatie en een Deelfiets huurt.

Deelfiets: In de verdere algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, met Deelfiets élk gehuurd object bedoeld. De Deelfiets heeft een smartlock en wordt ter beschikking gesteld door de Verhuurder.

Service: Het in zelfbediening ter beschikking stellen van Cloudbike Deelfietsen aan het publiek die kunnen worden gehuurd via de Cloudbike Applicatie.

Applicatie: De softwareapplicatie van Cloudbike die van de Google Play en App Store gedownload kan worden als Cloudbike 2.0 en die toegankelijk is via de smartphone en waarlangs Huurders Deelfietsen kunnen huren.

Stallingslocaties: Virtuele zones die te zien zijn in de Applicatie, Deelfietsen mogen uitsluitend in deze Stallingslocaties ontleend en geparkeerd worden.

Wallet: Virtuele portemonnee waar gebruikers een tegoed op kunnen zetten via een betaalmiddel.

Gebruik: Het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht om de Service te gebruiken in overeenstemming met en binnen de perken van deze algemene voorwaarden

Huurperiode: De duur van het Gebruik van een Deelfiets door een Huurder.

Registratie: Het registratieproces dat voltooid dient te worden via de Applicatie teneinde Huurder kunnen te worden van een Deelfiets.

 

Art 2: Opzet en werking van de Service

Huurders dienen de Cloudbike Applicatie te downloaden en zich te registreren. Bij Registratie zal de Huurder verzocht worden de algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden, indien deze niet aanvaard worden zal de Registratie niet kunnen worden voltooid. Na Registratie en het bevestigen van de activatiemail heeft de Huurder toegang tot de Service. Via de instellingen in de Applicatie kan de Huurder een tegoed opladen op de Wallet. De Huurder kan beschikbare Deelfietsen lokaliseren op een kaart in de Applicatie. Een welbepaalde Deelfiets kan dan ontleend worden tegen een bepaald tarief (zie artikel 5) door het scannen van een unieke QR-code op elke Deelfiets, de fiets te selecteren en het slot te openen, waarna het smartlock automatisch ontgrendeld. Een Huurder kan hierna gebruik maken van de Deelfiets en een rit pauzeren, de rit wordt beëindigd wanneer de Deelfiets wordt geparkeerd in een Stallingslocatie en het smartlock opnieuw wordt vergrendeld en de Deelfiets wordt ingeleverd. Daarna wordt de Deelfiets beschikbaar voor de volgende Huurder. Bij Registratie gaat de Huurder akkoord dat er op het einde van elke rit een afrekening plaatsvindt in overeenstemming met de overeengekomen huurprijs, dit bedrag wordt in vermindering gebracht via de Wallet.

 

Art 3: Algemene bepalingen en gedragingen

De Huurder is de enige gebruiker. De Huurder en Verhuurder zijn de enige partijen in deze overeenkomst. Enkel en alleen de Huurder is verantwoordelijk voor de naleving van de algemene voorwaarden voor het Gebruik en de huur van de Deelfiets.

De Huurder gaat ermee akkoord dat elke Deelfiets exclusieve eigendom is van de Verhuurder, en zal onder geen geval wijzigingen aan de Deelfiets maken.

De Huurder gaat ermee akkoord om elke gehuurde Deelfiets te behandelen als “goede huisvader”. Dit impliceert dat de gebruiker met de gehuurde Deelfiets op een manier omgaat alsof het zijn/haar eigendom was.

De Huurder verzekert dat hij/zij een competente fiets(st)er is en voldoende fit om de Deelfiets te gebruiken.

De Huurder gaat ermee akkoord de Belgische wegcode na te leven tijdens het Gebruik van de gehuurde Deelfiets. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt.

 

Art 4: Huurperiode

De huurperiode gaat in vanaf het moment dat de Huurder een Deelfiets via de Applicatie selecteert, de periode eindigt bij het inleveren van de fiets via de Applicatie na het vergrendelen van het smartlock. Het pauzeren van de rit geldt nog steeds als de huurperiode.

 

Art 5: Huurprijs en betaling

De huurprijs voor een betaling per rit bedraagt een minimum van 0,50€ voor de eerste 10 minuten. Nadien bedraagt de huurprijs 0,05€ per minuut, tenzij anders afgesproken zoals het toekennen van gratis fietsminuten of vouchers door de Verhuurder aan de Huurder. Op het einde van de rit wordt de prijs naar boven afgerond per begonnen minuut. Tijdens het pauzeren van de rit door de Huurder wordt er doorgerekend aan het normale tarief. Het maximale bedrag dat per 24u wordt aangerekend bedraagt 13€. Indien men de fiets langer bijhoudt wordt er een supplement gerekend van 0,05€ per minuut. De huurprijs voor een 3 maanden abonnement bedraagt 20€, voor 6 maanden 40€ en voor 12 maanden 72€. Hiervoor krijgt de Huurder gedurende de periode van het abonnement een ongelimiteerd aantal ritten van maximaal 40 minuten per rit. De toeslag voor het overschrijden van deze Huurperiode bedraagt 0,05€ per minuut, met een maximaal bedrag van 13€ per 24u.

 

De Huurder zal bij Registratie een tegoed dienen op te laden met zijn/haar kredietkaart. Er dient ten minste een saldo van 0,05€ op de Wallet van de Huurder te staan voordat een fiets ontleend kan worden. Het minimale op te laden bedrag op de Wallet bedraagt 3€, maximaal kan de Huurder 100€ per keer opladen. De Verhuurder zal op het einde van de rit het bedrag van de Wallet afhouden dat overeenkomt met de afgesproken huurprijs.

 

Art 6: Locaties voor het ontlenen en parkeren van de Deelfietsen

De Verhuurder voorziet Stallingslocaties die fungeren als virtuele stations waarin Huurders Deelfietsen kunnen ontlenen en parkeren. Deze locaties zijn zichtbaar in de Applicatie. De Huurder kan enkel Deelfietsen ontlenen en parkeren in deze Drop zones. Deelfietsen kunnen tijdens het pauzeren wel buiten de Stallingslocaties vergrendeld worden.

 

Art 7: Gebruik en beperkingen van het Gebruik van de Service

Wanneer men een Deelfiets huurt impliceert de Huurder de Deelfiets in goede staat te hebben ontvangen.

Hij/zij stelt vast dat de Deelfiets beantwoordt aan de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

De Huurder dient de Deelfiets in dezelfde staat waarin hij/ zij de Deelfiets heeft ontvangen bij de Verhuurder in te leveren.

Het is ten strengste verboden om personen achterop, voorop, of op eender welke wijze te vervoeren.

De Deelfiets mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoemde berijder.

Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden om toe te staan dat een Deelfiets, die het eigendom is van Cloudbike, door een derde wordt gebruikt, ongeacht op welke manier.

De service is toegankelijk voor minderjarigen tussen de 14 en 18 jaar oud, hun Registratie wordt voltooid door hun wettelijke voogd en onder diens verantwoordelijkheid.

De service is niet toegankelijk voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

 

Art 8: Schade, verlies en diefstal, pech en eigen risico

De Huurder is aansprakelijk voor enerzijds alle schade aan en anderzijds het verlies van de Deelfiets of onderdelen, ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode. Indien de Deelfiets uit de macht van de Huurder geraakt, dient hij/ zij binnen 24 uur aangifte te doen bij de lokale politie en het PV-nummer van het dossier aan de Verhuurder bezorgen. Bij aangifte geeft de Huurder het nummer van de gestolen fiets door en een korte beschrijving van de feiten. Als de Huurder het fietsnummer niet meer weet, kan hij/zij de Verhuurder steeds contacteren zodat dit uitgezocht kan worden. Na 24 uur betaalt de Huurder een forfaitaire kost van 200 euro. Na 48 uur wordt de fiets beschouwd als gestolen en wordt er aan de Huurder 700 euro aangerekend.

De franchise voor de verzekering bij schade waarbij de Huurder in fout wordt gesteld, valt altijd ten laste van de Huurder.

Reparaties en onderhoud aan de Deelfiets die voortkomen uit het normale Gebruik en slijtage zijn voor de rekening van de Verhuurder.

De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor het bieden van pechhulp tijdens het gebruik van de Deelfiets door de Huurder, dit is op eigen risico van de Verhuurder. Bij pech kan de Huurder de fiets achterlaten in of nabij een Stallingslocatie en indien gewenst een nieuwe Deelfiets huren.

De fiets dient bij pech altijd vergrendeld te worden via de Applicatie en de Verhuurder dient zo snel mogelijk gecontacteerd te worden. De verhuurder zal de Deelfiets binnen 48u ophalen om te laten herstellen.

 

Art 9: Aansprakelijkheid en beperkingen van de aansprakelijkheid

De Verhuurder wordt ontheven van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het Gebruik van de Deelfietsen, voor de schade geleden door de Huurder of deze toegebracht aan derden.

In geval de Huurder zijn verplichtingen, uitgezet in de algemene voorwaarden, niet nakomt, is het de Verhuurder toegelaten op ieder moment de toegang tot de Service te ontzeggen aan de Huurder.

De Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt.

De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van zijn verplichtingen.

De Huurder dient kennis te nemen van het feit dat de Verhuurder, die niet fabrikant is van de ter beschikking gestelde Deelfietsen, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten, gebreken of defecten verbonden aan fabricage of montage van de Deelfiets.

 

Art 10: Ongeval tijdens de huurperiode

Bij gewonden of materiële schade aan derden moet steeds de lokale politie erbij geroepen door de Huurder worden om een PV op te stellen.

Bij schade aan de fiets dient de Huurder de Verhuurder te contacteren. Buiten de kantooruren zal de Huurder de fiets in een Stallingslocatie moeten achterlaten en de Verhuurder zo snel mogelijk tijdens de kantooruren contacteren.

 

Art 11: Kosten tijdens de huurperiode

Alle lasten en boetes ter zake van de Deelfiets zijn in de verhuurperiode voor rekening van de Huurder.

 

Art 12: Regeling van geschillen

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Ieder geschil aangaande de uitvoering en de gevolgen ervan wordt voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen, aan wie de partijen uitdrukkelijk de bevoegdheid toewijzen, ook in geval van een kort geding, het honoreren van garanties of wanneer er meerdere verweerders zijn.

 

Art 13: Elke klacht dient schriftelijk of via mail te gebeuren op het email adres info@cloudbike.be en dient om geldig te zijn, ons binnen acht dagen na ontvangst van de factuur te bereiken.

 

Art 14: Acceptatie van de algemene voorwaarden

De Huurder erkent dat hij/zij de algemene voorwaarden zorgvuldig heeft gelezen en hiermee akkoord gaat door het accepteren van de algemene voorwaarden bij Registratie via de Applicatie.